نام کتاب : حکیم باشید ده
مزاج شناسی
مولف: محمد علی اخوان