نام دارو : بازکننده عروق

راجع به مساله گرفتگی عروق و کرونال های قلب این درمانش یک داروی ترکیبی بنام باز کننده عروق است

که خیلی زود و بدون معطلی رگ های قلب را باز می کند واین حالت تنگی نفس و نفس کم آوردن هنگام راه رفتن را برطرف میکند. البته شاید این دارو در دسترس بعضی افراد نیست یک پیشنهاد و مصرف کردن اسپند البته به مقدار کم و بدون آسیاب کردن صرفا کف مال کردن واسیاب نشود

چون اگر آسیاب شود سمی است. خود اسپند را باید قورت دهید، اگر هرروز این کار را انجام دهید این مشکل گرفتگی عروق قلب را برطرف میکند.