نام دارو: گوشت اضافه این دارو برای درمان گوشت اضافه  بکار می رود