نام دارو: رطوبت بدن درمان ترشح آب سفید از رحم  

طریقه مصرف روی جلد درج شده است