نام دارو: رماتیسم رماتیسم درمان: رماتیسم مفصلی رماتیسم پوستی در این نوع بیماری استفاده از داروی طریفل و خوردن ۳ الی ۷ عدد خرما بدون آب در شب توصیه می گردد. در افراد بلغمی، بلغم زدا نیز تجویز می شود.