نام دارو : قرص لاغری طریقه مصرف: روی جلد دارو درج شده است