نام دارو: حب گلنار طریقه مصرف روی جلد قوطی ذکر شده است