نام دارو : تاخیری طریقه مصرف: دو ساعت قبل از مقاربت چهار قرص مصرف شود در صورت تاثیر کم تر مصرف شود