نام اثر: حکیم باشید یک

((در جوانی حکیم ام))

مولف: محمد علی اخوان