نام کتاب : حکیم باشید شش
قدر عافیت دانم

عوامل ایجاد بیماری ها
مولف: محمد علی اخوان