نام کتاب: حکیم باشید شش
قدر عافیت دانم
عوامل ایجاد بیماری ها