نام کتاب: حکیم باشید نه

دستم تواناست

(((( حجامت)))

نویسنده: محمد علی اخوان