نام محصول : آیرسکوپ عنبیه شناسی موبایل
با این دستگاه که بر پشت لنز دوربین نصب می شود می توانید مواردی اعم از عنبیه شناسی و الیاف های مصنوعی ، سلول جلبک،زنبور و سلول پیاز را تشخیص داد
 مدت ضمانت یک سال می باشد 

مواردی که شامل گرانتی نمی باشد:
بریده شدن، سوزاندن،تا خوردن یا سوراخ شدن،جذا شدن لنز از دیافگرام


محصولات مرتبط