آیروسکوپ 8پیکسل مورد استفاده در عنبیه شناسی و زبان شناسی فوق العاده کاربردی و دقیق دارای
چراغ قوه برای تشخیص بهتر و آسانتر


محصولات مرتبط