خواص:
تحریک غدد اشکی و غدد متشرحه لبه پلک ها
افزایش توانایی دید و از بین برنده خارش چشم
بهبود خشکی چشم
ضد عفونی و سبک کننده
و...